Splošni pogoji

Obvezujem se, da bom:
• poravnal/-a stroške tečaja v skladu z veljavnimi pogoji ter s cenami, navedenimi v ponudbi;
• ob opustitvi šolanja zaradi bolezni, trajajoči več kot 30 dni, pisno obvestil/a jezikovno šolo Linguarus in poravnal/a stroške do konca tekočega meseca oziroma po dogovoru;
• plačal/a šolnino za udeležbo na skupinskem tečaju, čeprav bom tečaj nehal/a obiskovati že pred koncem oziroma v primeru utemeljenega razloga za prenehanje o tem obvestil/a jezikovno šolo in se dogovoril/a o morebitnih nastalih stroških.

Plačilni pogoji

Podjetja in organizacije se obvezujejo poravnati strošek tečaja v enem obroku, če ni drugače dogovorjeno.

Fizične osebe lahko plačilo za tečaj poravnajo v 3 obrokih (eno plačilo na mesec), prvi obrok se plača ob vpisu v tečaj, vsak naslednji pa do 10. v tekočem mesecu, na poslovni račun Linguarus, d. o. o., Medvedova cesta 17, 1000 Ljubljana, ki je odprt pri N banki (IBAN SI56 3000 0000 7263 590).

Če tečajnik zamuja s plačilom, si Linguarus pridružuje pravico obračunati zamudne obresti. Vsakršno dogovarjanje po e-pošti se šteje za uradno potrditev dogovora in ima ob morebitnih usklajevanjih lahko vlogo dokazila in/ali potrdila sklenjenega dogovora.

V ceno tečaja so všteti:

• šolnina v skladu s cenovno ponudbo in številom ur tečaja,
• 22 % DDV na ceno tečaja,
• dodatno učno gradivo, ki ga predavatelj pripravi v skladu z napredkom skupine ali posameznika,
• potrdilo o opravljenem izobraževanju in preverjanju znanja.
• osnovna literatura za tečaj ni všteta v ceno tečaja in se obračuna dodatno. DDV se obračuna po 5-odstotni stopnji in je vštet v ceno literature.

Odpoved sodelovanja na tečaju

Prijavljeni na tečaj lahko odpove udeležbo na tečaju, če jezikovni šoli Linguarus v 15 dneh od dneva prijave na tečaj s priporočeno pošto sporoči, da odstopa od prijave (v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Manipulativni stroški v tem primeru znašajo 30,00 EUR brez DDV.

Poznejši odstop od pogodbe ni mogoč, razen ob bolezni, daljši od 30 dni oziroma v primeru utemeljenega razloga za prenehanje. V tem primeru mora prijavljeni to pisno sporočiti in predložiti ustrezna dokazila. Manipulativni stroški, nastali zaradi odpovedi, se obračunajo ob odjavi s tečaja.

Program tečajev tujih jezikov

Program tečajev tujih jezikov je pripravljen po dogovoru z naročnikom. Cena velja za skupine do 6 udeležencev. V primeru drugačnega števila udeležencev cene in tečaj oblikujemo v skladu z dogovorom z naročnikom. Število udeležencev v skupini je sicer omejeno zaradi optimalnega izvajanja izobraževanja.

Potrdilo o opravljenem tečaju

Dobijo ga tečajniki, ki redno obiskujejo tečaj v naši jezikovni šoli, se udeležijo končnega preverjanja znanja in ga uspešno opravijo, ter poravnajo vse obveznosti do jezikovne šole Linguarus.

Kontaktirajte nas za tečaj tujega jezika

Ime in priimek ali naziv podjetja


E-pošta


Kateri jezikovni tečaj vas zanima?


Zaupajte nam svoje želje in potrebePošlji
© Linguarus 2023