Prijava in splošni pogoji

Spoštovani ljubitelji tujih jezikov, prosimo vas, da pred vpisom na tečaj tujega jezika pozorno preberete pogoje sodelovanja. Na tečaj se ne morete prijaviti, če se ne strinjate z navedenimi pogoji.

Obvezujem se, da bom:

- poravnal/a stroške tečaja v skladu z veljavnimi pogoji ter s cenami, navedenimi v ceniku oziroma veljavnimi za individualno poučevanje;

- ob opustitvi šolanja zaradi bolezni, trajajoči več kot 30 dni, pisno obvestil/a jezikovno šolo za ruščino in druge tuje jezike Linguarus in poravnal/a stroške do konca tekočega meseca (obvezujem se, da bom ob odstopu s tečaja zaradi bolezni poravnal/a zaradi tega nastale stroške – 50,00 EUR);

- plačal/a šolnino, čeprav bom tečaj nehal/a obiskovati že pred koncem.

Plačilni pogoji

Podjetja in organizacije se obvezujejo poravnati strošek tečaja v enem obroku, če ni drugače dogovorjeno in potrjeno z dokumentacijo.

Fizične osebe lahko plačilo za tečaj poravnajo v 3 obrokih (eno plačilo na mesec), prvi obrok se plača ob vpisu v tečaj, vsak naslednji pa do 10. v tekočem mesecu, in to na poslovni račun Linguarus, d. o. o., Medvedova c. 17, 1000 Ljubljana, ki je odprt pri Sberbank banki (IBAN SI56 3000 0000 7263 590). Vplačana šolnina ni prenosljiva na tretjo osebo in tudi ne na tečaj v drugem semestru.

Če tečajnik zamuja s plačilom, si Linguarus pridružuje pravico obračunati zamudne obresti. Vsakršno dogovarjanje po e-pošti se šteje za uradno potrditev dogovora in ima ob morebitnih usklajevanjih lahko vlogo dokazila in/ali potrdila sklenjenega dogovora.

V ceno tečaja so všteti:

- šolnina v skladu s cenovno ponudbo in številom ur tečaja;

- 22 % DDV na ceno tečaja;

- dodatno učno gradivo, ki ga predavatelj pripravi v skladu z napredkom skupine ali posameznika;

- potrdilo o opravljenem izobraževanju in preverjanju znanja. Osnovna literatura za tečaj ni všteta v ceno tečaja in se obračuna dodatno. DDV se obračuna po 9,5-odstotni stopnji in je vštet v ceno literature.

Odpoved sodelovanja na tečaju

Prijavljeni na tečaj lahko odpove udeležbo na tečaju, če jezikovni šoli za ruski jezik in druge tuje jezike Linguarus v 15 dneh od dneva prijave na tečaj s priporočeno pošto sporoči, da odstopa od prijave (v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Manipulativni stroški v tem primeru znašajo 30,00 EUR brez DDV.

Poznejši odstop od pogodbe ni mogoč, razen ob bolezni, daljši od 30 dni. V tem primeru mora prijavljeni pisno sporočiti, da je bolan, in predložiti ustrezna dokazila. Manipulativni stroški, nastali zaradi odpovedi, se obračunajo ob odjavi s tečaja

Program tečajev tujih jezikov

Program tečajev tujih jezikov je pripravljen po dogovoru z naročnikom. Če se na skupinski tečaj vpiše manj kot 6 udeležencev, si pridružujemo pravico do zvišanja cene tečaja. Zaradi nezadostnega števila prijav tečaj lahko tudi odpovemo oz. organiziramo individualni tečaj. Če se to zgodi, vsa že opravljena vplačila vrnemo brez obresti in v celoti.

Potrdilo o opravljenem tečaju

Dobijo ga tečajniki, ki redno obiskujejo tečaj v naši jezikovni šoli, se udeležijo končnega preverjanja znanja in ga uspešno opravijo, ter poravnajo vse obveznosti do jezikovne šole Linguarus.

Kontaktirajte nas za tečaj tujega jezika

Ime in priimek ali naziv podjetja


E-pošta


Kateri jezikovni tečaj vas zanima?


Zaupajte nam svoje želje in potrebePošlji
© Linguarus 2022